Pages

Saturday, May 23, 2015

സാംസ്‌കാരികാധിനിവേശം സമകാലിക മലയാള നോവലുകളിൽ


സംസ്‌കാരപഠനത്തിന്റെ  സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡോ.ശ്യാം മുരളി ടി നടത്തിയ നോവൽ പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് 'സാംസ്‌കാരികാധി നിവേശം സമകാലിക മലയാള നോവലുകളിൽ.'(പ്രസാ:ലിഖിതം ബുക്‌സ്, കണ്ണൂർ) സാംസ്‌കാരികാധിനിവേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽശക്തമായി അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്ന രണ്ടായിരം മുതൽക്കുള്ള കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട നാല് നോവലുകൾ,എം.മുകുന്ദന്റെ 'നൃത്തം'(2000),അംബികാ സുത ൻ മാങ്ങാടിന്റെ 'മരക്കാപ്പിലെ തെയ്യങ്ങൾ'(2003),അശോകന്റെ 'ഒരപ്പക്കൂടുകാ രന്റെ അതിഭാഷണങ്ങൾ'(2006), വി.എം.ദേവദാസിന്റെ 'ഡിൽഡോ'(2009) എന്നിവയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പഠനവിധേയമായിട്ടു ള്ളത്.സംസ്‌കാര പഠനത്തെ ആധുനികോത്തര കാലം വരെ എത്തിച്ച പല ആശയങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിലാണ്  ശ്യാംമുരളി ഈ നോവലുകളെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഉൽപദനശക്തിയെയും ഉൽപാദനബന്ധത്തെയും ഉൽപദനരീതികളെയും അടിത്തറയായും സംസ്‌കാരത്തെ ഉപരിഘടനയായയും  കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സംസ്‌കാരവിശകലനമാണ് മാർക്‌സിസത്തിന്റെത്.സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള മാർക്‌സിസ്റ്റ് പരികൽപന പലരാൽ വിമർശിക്കപ്പെടുകയും പൂരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടു ണ്ട് അന്തോണിയോ ഗ്രാംഷി,.ലൂയി അൽത്തൂസർഫ്രാങ്ഫർട് സ്‌കൂൾ ചിന്തകർ,സെന്റർ ഫോർ കൺടംപററി കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ചിന്തകർ,റയ്മണ്ട് വില്യംസ്,ഫ്രഡറിക് ജെയിംസൺ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം മാർക്‌സിയൻ സംസ്‌കാര വിശകലനത്തെ വികസിപ്പിച്ചവരാണ്.ആഗോളവൽക്കരണകാലത്ത് സാംസ്‌കാരിധിനവേശം സംസ്‌കാരപഠിതാക്കളുടെ ഒരുമുഖ്യപഠനമേഖലയായി ത്തീർന്നു.വിപ ണി,ഉപഭോഗം,മാധ്യമങ്ങൾ,വിനോവ്യവസായം,ഭക്ഷണശീലങ്ങളിലും ലൈംഗികതയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കൽപങ്ങളിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം പ്രത്യേകം  പ്രത്യേകം പഠനങ്ങളുണ്ടായി.ആധുനികോത്തരത എന്ന അവസ്ഥയെയും ബഹുരാഷ്ട്രമുതലാളിത്തം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുതിയ പ്രശ്‌നങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ബഹുവിതാനങ്ങളിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് സംസ്‌കാരപഠനത്തിന്റെയും സാഹിത്യപഠനത്തിന്റെയും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭാഗമാണ്.ശ്യാംമുരളി പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയ നോവലുകൾ ആഗോളവൽക്കരണകാലത്ത് കേരളീയ ജീവിതം കടന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥയുടെ വ്യത്യസ്തതലങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രമേയവും ഇതിവൃത്തവും കരുപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. 'നൃത്തം' സൈബർ സ്‌പെയ്‌സിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ബന്ധം യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിയുടെ ധാരണകളിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴ്ത്തുകയും പിന്നീട് സ്ഥലപരവും മാനസികവുമായ അതിർത്തികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കേന്ദ്രപ്രമേയമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്.ഡോ.ശ്യം മുരളി എഴുതുന്നു:യാഥാർത്ഥ്യം,ശരീരം,ഇടം എന്നിവയെ സന്നിഗ്ധമാക്കുന്ന പ്രതീതിലോകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നോവലിൽവായിച്ചെടുക്കാനാവുമെങ്കിലും ഇതിനെ സാധ്യമാക്കുന്ന മൂലധനത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ നോവലിസ്റ്റിന്റെ പരിഗണനാവിഷയമായിത്തീരുന്നില്ല.പലപ്പോഴും ഇതിനെ സ്വാഭാവികമെന്ന നിലയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ.അങ്ങനെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെയും അഭിപ്രായഗതികളെയും പുനരുൽപാദിപ്പിക്കുയോ ഉറപ്പിക്കുകയോ ആണ് നോവൽ ചെയ്യുന്നത്.'
'മരക്കാപ്പിലെ തെയ്യങ്ങൾ' പ്രാദേശിക സംസ്‌കാരത്തിനുമേൽ ആഗോളതലത്തിലുള്ള വിനോദവ്യവസായത്തിന്റെ ശക്തികൾ നടത്തുന്ന കയ്യേറ്റത്തിന്റെ ഫലമായി സാധാരണമനുഷ്യജീവിതങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടു ന്നതിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്.പരമ്പരാഗതമായി അവർ ജീവിച്ചുവന്ന പരിസരത്തുനിന്നും തൊഴിലുകളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുക,പ്രകൃതി ദയാരഹിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുക,വേശ്യാവൃത്തി പ്രോത്സാഹി പ്പിക്കപ്പെടുക,നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന കലകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പോലും കച്ചവട തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേവലം കാഴ്ചവസ്തു ക്കളാക്ക പ്പെടുക,പരമ്പരാഗത വസ്തുക്കളും,കലയും വാസ്തുവിദ്യയും പാരമ്പര്യചി കിത്സയുമെല്ലാം അവ നിലനിന്നുപോന്ന സാംസ്‌കാരിക സാഹര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അടർത്തിമാറ്റപ്പെട്ട് സന്ദർശകരായ വിദേശികളുടെ സന്തോഷം ലക്ഷ്യമാക്കി പുതിയ ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുക ഇവയെല്ലാം ടൂറിസം വികസനത്തിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്നു.
മരക്കാപ്പ് എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പരമ്പരാഗതമായ എല്ലാം നന്മകളുടെയും കരുത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് ഉമ്പച്ചി എന്ന കഥാപാത്രം.തന്റെ നലര സെന്റ് സ്ഥലം സംരക്ഷിക്കാനായി ഉമ്പച്ചിക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും ഭരണാധികാരികൾക്കും കീഴടങ്ങേണ്ടിവരുന്നു.മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൾ ടൂറിസ്റ്റ് റിസോർട്ടുകളുടെ വ്യാപാരചിഹ്നമായി ഉപയോഗപ്പെടു ത്തപ്പെടു ന്നു.മരക്കാപ്പിലെ സാംസ്‌കാരിക സംഘർഷങ്ങൾ ടൂറിസം വ്യവസായ ത്തിന്റെ എല്ലാ നിഷേധാത്മക സാധ്യതകളെയും തുറന്നുകാണിക്കു ന്നുണ്ട്.വ്യക്തികളുടെ സ്വത്വകർതൃത്വങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കിയും തകർത്തും പ്രാദേശിക സംസ്‌കാരത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ തങ്ങൾക്കിണങ്ങും വിധം ഉടച്ചുവാർത്തും മുന്നേറുന്ന വിനോദവ്യവസായം ആഗോളവൽക്കര ണകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്‌കാരിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്.
രുചിശീലങ്ങളിൽ വരുന്ന പരിണാമങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യക തയെയും മൂല്യത്തെയും കുറിച്ചുളള സങ്കല്പങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുതിയ അവസ്ഥയും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളു മൊക്കെയാണ് അശോകന്റെ 'ഒരപ്പക്കൂടുകാരന്റെ അതിഭാഷണങ്ങളി'ലെ വിഷയം..വിപണിയുടെ ചൂഷണതന്ത്രങ്ങൾ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളും അത് സംസ്‌കാരത്തിനുമേൽ നടത്തുന്ന കടന്നുകയറ്റവും സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന നോവലാണ് ഇതെന്നതാണ് ശ്യാം മുരളി യുടെ നിരീക്ഷണം.
ആഗോളവൽക്കരണ കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട് ശക്തിയാർജിച്ച ലൈംഗികതാ വ്യവസായത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ വ്യക്തിജീവിതങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളെയുംതകർച്ചകളെയും വിഷയമാക്കിയ 'ഡിൽഡോ' എന്ന നോവലിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ശ്യംമുരളിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ അവസാനലേഖനം.
സാംസ്‌കാരികാധിനിവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രശ്‌നങ്ങളും താൻ പഠനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത നോവലുകളുടെ അപഗ്രഥനത്തിലൂടെ ശ്യാംമുരളി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്,നോവൽ പഠനം സമകാലികലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർവഹിച്ചു എന്നതാണ് ശ്യാമിന്റെ ഈ പഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം.നോവലിസ്റ്റുകൾ തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തോട് പുലർത്തുന്ന മനോഭാവം എന്താണ് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകമായിത്തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം.'നൃത്ത'ത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് സൂചിപ്പിടു വിടുകയും മറ്റ് നോവലുകളുടെ ഇതിവൃത്തം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അത് പറഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല.പക്ഷേ,വിഷയസ്വീകരണം മുതൽ ആഖ്യാനത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നോവലിസ്റ്റിന്റെ മനോഭാവം പ്രകടമായിരിക്കും.സാംസ്‌കാരികാധിനിവേശം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുതിയ പ്രശ്‌നങ്ങളെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം എന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഓരോ നോവലും അത് കൈക്കൊള്ളുന്ന  ആഖ്യാനതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ തന്നെ വായനക്കാർക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.അവയുടെ വിശകലനം ഇതുപോലൊരു ഗവേഷണപഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

Monday, May 18, 2015

ആഢ്യത്വം ആഢ്യന്മാരുടെ മാത്രം സ്വഭാ വമല്ല

ആഢ്യത്വം എന്നത് പഴയ ആഢ്യന്മാരുടെയോ സവർണരുടെയോ  മാത്രം
സ്വഭാ വമല്ല.അവർ ഉൽപാദിപ്പിച്ച മൂല്യധാരണകളും സൗന്ദര്യസങ്കൽപങ്ങളും എല്ലാ ജാതിമത വിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട വ്യക്തികളിലും പ്രവർത്തിക്കു ന്നുണ്ട്.ഇക്കാര്യത്തിൽ വർഗവ്യത്യാസവും ഇല്ല.ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയബോധം കൊണ്ട് ഭാവുകത്വത്തെ പരിപൂർണമായി നവീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ.ആഢ്യത്വം വ്യക്തിക്കു തന്നെ തീരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും വെളിപ്പെടുക.കവിതക്ക് അതിന്റെ പഴയ കൊടിയടയാളങ്ങൾ നഷ്ടമാവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും വല്ലാതെ വേവലാതിപ്പെടുന്നതും യഥാർത്ഥമായ സാമൂഹികതയിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയബോധത്തിൽ നിന്നും സാഹിത്യരചനകൾ അകന്നകന്നു പോവുന്നതിൽ പലർക്കും അതിയായ ആഹ്ലാദം
അനു ഭവപ്പെടുന്നതും ആഢ്യത്വം കൊണ്ടു തന്നെയാണ്.ഈ വക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ആഴത്തിൽ ആലോചിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കെ.ആർ.ടോണിയുടെ 'ഒരു പ്രതിസാഹിത്യവിചാരം' എന്ന കവിതയിലെ അവസാനവരികൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്:
ഇത്തിരി പോലും 'കുഴപ്പ'ങ്ങളില്ലാത്ത
വൃത്തിയെഴും പ്രമേയത്തിൽ പ്രചോദനം
കൊണ്ടാ,ർക്കുമോക്കാനമുണ്ടായിടും വിധം
പണ്ടാരമുണ്ടാക്കിവെക്കുമെഴുത്തുകാർ-
മുൽപാടുമിങ്ങനെ തന്നെയോ സാഹിത്യം?

Saturday, May 16, 2015

കവിത മാറുന്നു

കവിത സംഭാഷണമായും കേവലമായ വസ്തുസ്ഥിതികഥനമായും കഥയായും നോവലായിത്തന്നെയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് മലയാളത്തിൽ.ഈ മാധ്യമത്തിൽ വലിയ അളവിൽ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം നടന്നുവരുന്നതിന്റെ തെളിവുകളിൽ ഒന്നായിത്തന്നെ ഈ മാറ്റത്തെ കാണണം.ആധുനികത ചുവന്നു തുടങ്ങിയ കാലത്തു തന്നെ ആരംഭിച്ചതാണിത്.ഇപ്പോൾ അതിന് ഗതിവേഗമേറുകയും കുറേക്കൂടി വൈവിധ്യം കൈവരികയും ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ.
കാവ്യപരിചയത്തിന്റെ യാതൊരു പശ്ചാത്തലവുമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ആഢ്യകവിതയുടെ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം അപരിചിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ആളുകൾ കവിതയെഴുതാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നുവെന്നതും പലരും ധാരാളമായി എഴുതുന്നുവെന്നതും അൽപവും ആശങ്കയുണർത്തേണ്ട കാര്യമല്ല.മറിച്ച് നാളിതു വരെ അവഗണിച്ച അനേകം അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് മലയാളകവിത കടന്നു ചെല്ലുന്നതിൽ പുതിയ ഉണർവും ആവേശവും തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടേണ്ടത്. വൃത്തമോ അലങ്കാരങ്ങളോ അതിവൈകാരികതയോ ഒന്നുമല്ല കവിതയെ കവിതയാക്കിത്തീർക്കുന്നത്.ഓരോ കാലത്തെയും ജീവിതസത്യങ്ങളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും അനുഭൂതികളുടെയും ഘടനയുമായി ഇണങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് കവിതയുടെ മൂല്യനിർണയനത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്നുവരുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം.ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിയെയും സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങളെയും  മൂല്യനിർമിതികളെയും കുറിച്ചെല്ലാം പുതിയ ബോധ്യങ്ങളുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കവിത അതിന്റെ പഴയ ഉടയാടകൾ മാത്രമല്ല പഴയ സ്വത്വം തന്നെയും ഉപേക്ഷിച്ചേ മതിയാവൂ.

Friday, May 15, 2015

സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി

ടി.ഡി.രാമകൃഷ്ണന്റെ 'സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി 'നന്നായി വായിക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന നോവലാണ്.ഭാവനാനിർമിതമായ ചരിത്രവും മായികസംഭവങ്ങളും വർത്തമാനകാലത്തെ ഫാസിസ്റ്റ്‌സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭീകരമായ ചെയ്തികളുമെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്നു രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഇതിവൃത്തമാണ് നോവലിനുള്ളത്.'സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി 'യെ നിർല്ലോപം പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് മധുപാൽ എഴുതിയ ആസ്വാദനത്തിൽ 'ആധുനിക  കാലത്തെ ഒരു ഹോളിവുഡ്ഡ് ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡാവസ്ഥ ഈ നോവൽ വായനക്കാരനിലേക്ക് പകരുന്നു 'എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.വളരെ കൃത്യമായ ഒരു നിരീക്ഷണമാണത്.
ഹോളിവുഡ്ഡ് സിനിമകൾ അവയുടെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ടും അവ നൽകുന്ന കാഴ്ചകളുടെ വൈവിധ്യവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടും നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും.'സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി'ക്കും ആ മട്ടിലുള്ള  പ്രത്യേകതകളുണ്ട്.പുതിയ നോവൽവായനക്കാരിൽ ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗം നോവലിൽ നിന്ന് ഈ വക സംഗതികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു ദശകക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ഇത്തരം നോവലുകളുടെ പെരുപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Thursday, May 14, 2015

കവിത /കുഞ്ഞപ്പ പട്ടാന്നൂർ വാള്യം1

'കവിത /കുഞ്ഞപ്പ  പട്ടാന്നൂർ  വാള്യം1 'പ്രസിദ്ധീകൃതമായിരിക്കുന്നു.1962 മുതൽ 1986 വരെയുള്ള കാലത്ത് കുഞ്ഞപ്പ എഴുതിയ കവിതകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്.ആദ്യകവിത 'കാട്ടുപൂവ്'.സമാഹാരത്തിൽ ഒടുവിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കവിത 'ബെഞ്ചമിൻ മൊളോയിസ്'
'ഈ വിശ്വപ്പൂവാടി തന്നിൽ വിടർന്നുള്ളൊ-
രീശന്റെ സൃഷ്ടി ഞാൻ-കാട്ടുപൂവ് '
എന്നാണ് ആദ്യകവിത തുടങ്ങുന്നത്.
1972 ൽ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വന്ന 'അതാണ് വഴി!' എന്ന കവിത മുതലാണ് കുഞ്ഞപ്പയുടെ ഭാഷയും വിഷയവും മാറിത്തുടങ്ങുന്നത്.പിന്നീടിങ്ങോട്ട്    കവിയുടെ ഓരോ മിടിപ്പും കേരളത്തിലെയും ലോകത്തിന്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലെയും  രാഷ്ട്രീയസംഭവങ്ങളുമായി ഇടകലരുന്നു.ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞപ്പയുടെ കവിത താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വാശിയും വീറും കലഹവുമൊക്കെയായി മാറുന്നു.അപ്പോഴും തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഗ്രാമത്തിന്റെയും പ്രാദേശികസംസ്‌കൃതിയുടെയും അടയാളങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൈവിടുന്നുമില്ല.
കുഞ്ഞപ്പയുടെ രാഷ്ട്രീയ കവിതകൾ ആവശ്യത്തിലധികം വാചാലമാണെന്നും പലതും വല്ലാതെ പ്രസംഗപരമാണെന്നും പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കാലത്തെയും ജീവിതത്തെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ശാഠ്യത്തോടെയല്ലാതെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കവി ശ്രമിക്കുന്നേയില്ലല്ലോ എന്ന് പരിതപിച്ചു പോയ സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഈ വേറിട്ടുള്ള നിൽപിന് അതിന്റേതുമാത്രമായ ആർജവമുണ്ടല്ലോ എന്നും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരിമിതമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന്

മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികൾ ഇടപെടാതെ മാറിനിൽക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അനേകം എതിർപ്പുകളെനേരിട്ട് മുന്നോട്ടുപോകുന്നവരാണ് സന്നദ്ധസംഘടനാപ്രവർത്തകർ. പല പൊതു പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും ഭാഗികമായെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ പലപ്പോഴും അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്.രാഷ്ടീയ പാരട്ടിക്ക് കീഴിലല്ലാതെ സാമൂഹ്യപ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നവർക്ക്  ഏതെങ്കിലുമൊരു ഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും അവരുമായി സഹകരിക്കേണ്ടി വരും.ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ വളരെ പരിമിതമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അക്കമിട്ടെഴുതാം:
1. സന്നദ്ധസംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാതിയിലേറെ പേർക്കും തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘടനയെ കുറിച്ച് നാമമാത്രമായ ധാരണയേ ഉണ്ടാവൂ.സംഘടനയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളെ പറ്റി അവർ ഒന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല.തങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പല ആശയങ്ങളും മറ്റെവിടെയോ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന സംശയം അവർക്കും ഉണ്ടാവാം.പക്ഷേ,ആ സംശയത്തിനു പിന്നാലെ അവർ അധികമൊന്നും സഞ്ചരിക്കില്ല.
2. സന്നദ്ധസംഘടനകളുടെ മേൽത്തട്ടു നേതാക്കളിൽ പലരും പല മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളെപ്പോലെത്തന്നെ അഹന്തയും അതിലേറെ പരപുച്ഛവും ഉള്ളവരാണ്.
3. പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ ബൗദ്ധിക വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തി കേമന്മാരാണെന്നു ഭാവിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നവരായ ഒരു വിഭാഗം പല സന്നദ്ധസംഘടനകളിലും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ വിദേശ ചിന്തകരെ സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും ഉദ്ധരിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാര്യമായ ചിന്തയോ ദർശനമോ ഒന്നും രൂപപ്പെടില്ല എന്ന് ഉറച്ച ബോധ്യമുള്ളതുപോലെയാണ് സംസാരിക്കുക.മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തോടും ഇവർക്ക് കടുത്ത പുച്ഛം മാത്രമാണുള്ളത്.
4. ഇടതുപക്ഷത്തോട് ഉള്ള അത്രയും ശത്രുത ഇവർക്ക് വലതുപക്ഷത്തോടില്ല.

Monday, May 11, 2015

കുറിപ്പ്

മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനും സർക്കാറിനും എതിരായി വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ അപകീർത്തിക്കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഡൽഹി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയതായി പത്രവാർത്ത കണ്ടു.ഈ വാർത്ത ശരിയാണെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തെ സ്‌നേഹിക്കുകയും മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എഎപിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വരും.പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കെജ്‌രിവാളിന്റെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകളെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചു തന്നെ സംശയങ്ങളുളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.എഎപി പ്രവർത്തകർ ഇക്കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും മൗനം ദീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.അടിമത്തം ആഗ്രഹിച്ചല്ലല്ലോ ആരും ഈ പാർട്ടിയിലേക്ക് വന്നത്.
11/5/2015